Consell per als Assumptes Econòmic


Està presidit pel rector i en formen part tots els membres de la Comissió Pro Restauració de l’església de Sant Joan i tots els de la Comissió per les obres de la rectoria de Sant Joan, i els comptables.

S’entén que no és un Consell autònom, sinó de la comunitat cristiana: és un dels seus organismes on s’exerceix la corresponsabilitat.

La Comissió Pro Restauració de l’església de sant Joan té aquests objectius, que se senyalen per ordre d’importància:

La conservació, manteniment i la seguretat de l’edifici de l’església, de la capella dels Dolors i de tots els seus annexes, el correcte funcionament del conjunt d’aquest lloc pel que fa a il·luminació, megafonia i climatització al servei, principalment, de l’acció litúrgica.

L’agençament de tot l’espai interior, intentant restaurar els objectes i paraments artístics que hem llegat, que llavors i ara són per afavorir l’educació i la celebració de la fe, pròpia del lloc, a partir de la seva estètica. Els criteris i prioritats d’aquesta restauració han de ser primer senyalar criteris de conveniència com poden ser festes destacades i fites històriques; segon la urgència d’un ràpid deteriorament; tercer retornar, tan com es pugui a la bellesa antiga del conjunt; tercer fer-ho segons els recursos de què es vagi disposant, evitant despeses desproporcionades i crèdits massa onerosos.

Els recursos econòmics, per a fer possible la restauració, han de venir de les administracions públiques locals, territorials i nacionals; d’empreses i entitats ciutadanes; ciutadans particulars per mitjà de quotes, donatius; de la comunitat parroquial.

La Comissió per les obres de la rectoria de sant Joan té aquests objectius:

El manteniment i l’agençament general de tot l’edifici que és el lloc de l’habitatge dels mossens i de les activitats pastoral de la parròquia i de l’arxiprestal. Aquest agençament demana que totes les activitats s’hi puguin desenvolupar adequadament i amb comoditat, i disposi dels elements normals que la fan possible: aigua, llum, gas, telèfon i fax, TV, connexió ADSL, climatització.

El seguiment de les obres d’adequació que s’hi facin, tan a la part d’habitatge com a la part de les activitats, respectant els elements arquitectònics antics que es conserven en aquest edifici antic, contemporani i inseparable de l’església actual, emblemàtic històricament en el Barri Antic.

La recerca de recursos econòmics, per anar realitzant aquestes obres, que han de venir de tots els fidels de la parròquia per mitjà de col·lectes, donatius i quotes, de la Caixa de l’Arquebisbat de Tarragona, i de ciutadans de bona voluntat.

El Directori de la Parròquia, senyala objectius i competències d’aquest Consell, en el números 51, 52, 53 i 54:

Li correspon tenir cura de l’administració i conservació dels béns de la parròquia i vetllar perquè es doni informació clara, autèntica i transparent de la gestió econòmica (Cf. CPT, 167V, 168V) a la comunitat. Ha de sensibilitzar tots els seus membres de la responsabilitat de sostenir econòmicament la vida i l’acció de la comunitat i de l’Església. (CPT 166)

Ha de tenir cura especial dels béns que formen part del patrimoni artístic i cultural, subratllant la dimensió pastoral que tenen.

Redacta els pressupostos i revisa en detall i aprova els comptes de l’any, i, al seu moment, els presenta al Departament d’Assumptes Econòmics de l’arquebisbat per a la seva aprovació.

La gestió econòmica ha d’estar al servei de l’evangelització, que és la missió substancial i bàsica de la comunitat cristiana, i ha de tenir en compte la comunió cristiana de béns, tant envers el manteniment de la parròquia i de la seva activitat, que sempre ha d’incloure l’atenció als més pobres, com en relació amb la comunitat diocesana.

Les decisions que pugui prendre i afectin la comunitat, han de ser sotmeses al Ple del Consell Pastoral Parroquial.